CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

              , ngày              tháng              năm             

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: [ddpl]

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:              do              cấp ngày             

Thường trú tại:              

Là người đại diện theo pháp luật của [tdn]

Mã số doanh nghiệp: [msdn] do               cấp ngày:              

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: Ông / Bà             

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:              do              cấp ngày             

Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

 

1. Phạm vi ủy quyền:

Ông/              được quyền thay mặt [tdn] liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố                            để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp cho [tdn]

Ông / Bà               được quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

2. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

                           

Người ủy quyền

                                                                     

 

[ddpl]

 

 

 

Thành viên
Công việc pháp lý sử dụng biểu mẫu này
Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Công ty cổ phần