Biên bản họp Hội đồng thành viên

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi thành Biên bản họp Hội đồng thành viên và có thể ghi âm, lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

- Thời gian, địa điểm họp: Được xác định trong thông báo mời họp

- Chương trình họp: Được người triệu tập cuộc họp chuẩn bị và gửi cho thành viên trước khi họp. Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản, trường hợp kiến nghị được trình ngay trước khi bắt đầu họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp tán thành.

Lưu ý: Cuộc họp của Hội đồng thành viên chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp.

2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

3. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

4. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

Lưu ý: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành.

5. Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

6. Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020.

Người ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Lưu giữ: Công ty có trách nhiệm lưu giữ Biên bản họp Hội đồng thành viên tại trụ sở chính công ty hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

6,174
Bài viết liên quan: