TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi thành Biên bản họp Hội đồng thành viên và có thể ghi âm, lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

- Địa điểm họp: phải tổ chức tại trụ sở chính công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Chương trình họp: chương trình họp được người triệu tập cuộc họp chuẩn bị và gửi cho thành viên trước khi họp. Thành viên có thể gửi trước hoặc trình bày ngay nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp trước khi họp nếu được đa số các thành viên dự họp tán thành.

- Họ, tên của thành viên dự họp và thành viên không dự họp;

Lưu ý: Cuộc họp của Hội đồng thành viên chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp

2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

3. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết (trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau);

4. Các quyết định được thông qua;

Lưu ý: Các quyết định chỉ được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

5. Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Lưu giữ: Công ty có trách nhiệm lưu giữ Biên bản họp Hội đồng thành viên tại trụ sở chính công ty hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

5,279
Bài viết liên quan: