Biên bản họp Hội đồng thành viên

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi Biên bản họp Hội đồng thành viên.

Biên bản họp Hội đồng thành viên có những nội dung chủ yếu sau:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

- Thời gian, địa điểm họp;

- Mục đích, chương trình và nội dung họp;

- Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

- Các ý kiến của thành viên dự họp:

+ Thành viên hợp danh có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tất cả vấn đề của công ty;

+ Thành viên góp vốn được quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

- Nghị quyết, quyết định được thông qua, số thành viên tán thành, không tán thành, không có ý kiến và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó;

+ Thành viên hợp danh có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của công ty. Mỗi thành viên hợp danh chỉ có 01 phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

+ Thành viên góp vốn chỉ có quyền biểu quyết đối với một số vấn đề được quy định theo Điều lệ công ty.

- Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được lưu giữ tại trụ sở chính công ty hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,957
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: