TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ do Hội đồng thành viên thực hiện. Trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm nhưng có thể bầu lại với số lượng không hạn chế.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, sau khi thực hiện bầu chủ tịch Hội đồng thành viên, công ty cần thực hiện thủ tục:

- Đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp bầu lần đầu);

- Hoặc thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp bầu lại) với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Xem chi tiết tại công việc “Đăng ký thành lập doanh nghiệp” và “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Các tài liệu cần thiết cho việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bầu/miễn nhiệm/bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bầu/miễn nhiệm/bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Các tài liệu khác liên quan.

Lưu ý: 

Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,805