TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

- Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Tham khảo công việc: Yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viênQuyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm và được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên thì công ty cần thực hiện thủ tục:

- Đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp bầu lần đầu). Xem chi tiết tại công việc “Đăng ký thành lập doanh nghiệp”;

- Hoặc thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp bầu lại) với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. . Xem chi tiết tại công việc “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Các tài liệu cần thiết cho việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bầu/miễn nhiệm/bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bầu/miễn nhiệm/bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Các tài liệu liên quan khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

757
Công việc tương tự dành cho: