Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Nguồn: Internet

Hội đồng quản trị sẽ là cơ quan thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp mà có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (trừ trường hợp công ty đại chúng hoặc công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Tham khảo mẫu Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Cần lưu ý rằng việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách cổ đông của cổ đông mà đây chỉ là thay đổi một chức danh trong công ty.

Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật; thì, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nên nếu đối với công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Lúc này, công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi - xem chi tiết tại công việc "Thay đổi người đại diện theo pháp luật".

2. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Tham khảo mẫu Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc bãi nhiệm cũng như bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện khi có Quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định này sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Xem chi tiết tại các công việc "Yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị"; "Thông báo họp Hội đồng quản trị" và "Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng quản trị".

Tham khảo mẫu Quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu / miễn nhiệm / bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

14,427
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: