Bảo quản và lưu trữ hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ quan trọng, do người bán lập, ghi nhận các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ, thể hiện doanh thu và là căn cứ quan trọng để thực hiện quyết toán, khấu trừ thuế. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện chặt chẽ công tác bảo quản và lưu trữ hóa đơn, cụ thể:

1. Đối với hóa đơn chưa lập (bao gồm cả hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in)

- Hóa đơn tự in chưa lập phải được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.

Theo đó, phần mềm ứng dụng để in hóa đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

- Hóa đơn đặt in chưa lập phải được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.

2. Đối với hóa đơn đã lập

Nếu doanh nghiệp có đơn vị kế toán thì hóa đơn được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. Cụ thể:

- Phải được bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Trường hợp hóa đơn bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hóa đơn đó, nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng thì thực hiện xử lý hóa đơn theo các trường hợp đó - xem chi tiết tại công việc "Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng".

- Hóa đơn phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

- Thời hạn lưu trữ các hóa đơn ít  nhất là 10 năm. Trường hợp hóa đơn có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng thì phải được lưu trữ vĩnh viễn.

Trường hợp doanh nghiệp không phải là đơn vị kế toán thì hóa đơn được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

770