Tổng hợp Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam

11:25 28/06/18

Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập Báo cáo tài chính. Những quy định và phương pháp này được Bộ Tài chính quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế tại Việt Nam.

 

STT

Tên chuẩn mực kế toán

Văn bản quy định

Văn bản hướng dẫn

1

Chuẩn mực kế toán số 1 – Chuẩn mực chung

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

2

Chuẩn mực kế toán số 2 – Hàng tồn kho

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

3

Chuẩn mực kế toán số 3 – Tài sản cố định hữu hình

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

4

Chuẩn mực kế toán số 4 – Tài sản cố định vô hình

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

5

Chuẩn mực kế toán số 5 – Bất động sản đầu tư

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

6

Chuẩn mực kế toán số 6 – Thuê tài sản

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

7

Chuẩn mực kế toán số 7 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

8

Chuẩn mực kế toán số 8 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

9

Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoán

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

10

Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC

Thông tư 21/2006/TT-BTC

11

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

12

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

13

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

14

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

15

Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC

Thông tư 21/2006/TT-BTC

16

Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC

Thông tư 21/2006/TT-BTC

17

Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

18

Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

19

Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sử kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

20

Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

21

Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

22

Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư 161/2007/TT-BTC

23

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

24

Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

25

Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC

Thông tư 20/2006/TT-BTC

26

Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC

Thông tư 21/2006/TT-BTC

Tài Giỏi 

599