Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

10:49 04/06/18

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Dưới đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin cung cấp một số thông tin về việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn để thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ.

Mội điều đáng lưu ý là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp khác.

1. Tổ chức quản lý của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sẽ được tổ chức theo một trong ba mô hình sau đây:

- Đại hội nhà đầu tư, Công ty thực hiện quản lý quỹ;

- Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ hoặc Giám đốc quỹ, Công ty thực hiện quản lý quỹ;

- Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ và Giám đốc quỹ, Công ty thực hiện quản lý quỹ.

Trong cơ cấu tổ chức quản lý của quỹ, Công ty thực hiện quản lý quỹ là thành phẩn bắt buộc và có trách nhiệm thực hiện các công việc thông báo thành lập quỹ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Công ty thực hiện quản lý quỹ được các nhà đầu tư thành lập hoặc thuê để thực hiện công việc quản lý quỹ. Công ty này được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và có nghành nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Những công ty đã thành lập, muốn hoạt động quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thực hiện thủ tục bổ sung nghành nghề kinh doanh với mã ngành nghề có thể là 6630.

Hoạt động quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thực hiện theo Điều lệ quỹ và các hợp đồng ký kết (nếu có) và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật chứng khoán.

2. Điều lệ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Điều lệ quỹ bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ;

- Mục tiêu hoạt động; lĩnh vực đầu tư; nguyên tắc hoạt động; thời hạn hoạt động của quỹ;

- Vốn góp của quỹ và quy định về tăng, giảm vốn góp của quỹ;

- Quyền và nghĩa vụ (bao gồm lương, thưởng, phí hoạt động) của công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ; các trường hợp thay đổi công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ;

- Quy định về Đại hội nhà đầu tư;

- Quy định về thẩm quyền quyết định danh Mục đầu tư;

- Quy định về việc lưu giữ sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ;

- Quy định về phân chia lợi nhuận;

- Quy định về giải quyết xung đột lợi ích;

- Quy định về chế độ báo cáo;

- Quy định về giải thể, thanh lý quỹ;

- Quy định về chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư;

- Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ;

- Các nội dung khác (nếu có).

Điều lệ quỹ phải được tất cả các nhà đầu tư thông qua và phần Mục tiêu hoạt động tại Điều lệ quỹ phải ghi rõ khuyến cáo như sau: Quỹ này nhằm Mục tiêu đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc đầu tư vào quỹ này chỉ phù hợp đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của quỹ. Nhà đầu tư vào quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn, quyết định đầu tư.

3. Thông báo thành lập quỹ

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải gửi thông báo theo mẫu 01a và 01b Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Công ty quản lý quỹ đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động.

Thông báo phải kèm theo những tài liệu sau:

- Điều lệ quỹ;

- Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có);

- Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.

Trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu có liên quan.

Trong trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc thành lập quỹ hợp lệ. Trong trường hợp, thông báo kèm theo những tài liệu liên quan không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thành lập quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của công ty thực hiện quản lý quỹ và gửi bản sao thông báo thành lập quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tài Giỏi

438