Infographic - Quy định mới về phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

09:22 30/01/18

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, mức lệ, phí đăng ký giảm đến 50% so với quy định cũ.

Căn cứ pháp lý: 

- Thông tư 215/2016/TT-BTC.

- Thông tư 130/2017/TT-BTC.

Tài Giỏi

423