Hướng dẫn ghi ngành, nghề kinh doanh

09:59 17/01/18

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm, chủ động lựa chọn ngành, nghề và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh. Nhưng khi muốn kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh nào đó, doanh nghiệp phải đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước.

Những trường hợp cần phải ghi ngành, nghề kinh doanh

- Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

- Khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ ghi ngành, nghề kinh doanh

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

- Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đề nghị cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007.

Trường hợp, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp vẫn chọn ngành cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn, nhưng phải đảm bảo phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế nhưng được quy định tại những văn bản pháp luật khác thì ghi theo quy định tại văn bản đó.

Lưu ý với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

- Ngành, nghề được quy định tại những văn bản pháp luật khác nhau thì ghi ngành, nghề kinh doanh theo văn bản pháp luật đó.

- Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện (giấy phép hay các điều kiện cần đáp ứng) theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

- Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực hiện các điều kiện doanh nghiệp không phải ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tải về danh mục nghành, nghề kinh doanh có điều kiện

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật Đầu tư 2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

- Quyết định 337/QD-BKH.

Tài Giỏi

586