Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

11:46 15/04/19

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế của nước ta. Thế nên, việc hỗ trợ phát triển cho bộ phận doanh nghiệp này luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Mới đây, ngày 29/03/2019, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn về việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và một số vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Cơ quan tổ chức đào tạo

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao kế hoạch và bố trí kinh phí cho cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương để thực hiện việc đào tạo trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khả năng cân đối ngân sách địa phương và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương.

2. Mức hỗ trợ từ ngân sách

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khoá đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệc khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữa làm chủ khi tham gia khoá đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu. Việc xác định đại bàn kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữa làm chủ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn của Bộ KHĐT, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày 30/6 của năm trước năm kế hoạch để gửi Bộ Tài chính.

Căn cứ vào định hướng phát triển, thông báo về dự toán chi ngân sách nhà nước trung ương, Bộ KHĐT thông báo cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

3. Nội dung đào tạo

Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến

Đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đào tạo khởi sử kinh doanh cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

- Đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh.

- Khoá đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến cung cấp kiến thức quản trị sản xuất chuyên sâu, huyến luyện thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp

 - Nội dung cụ thể về tổ chức các khoá học quy định tại Phụ lục 1 và 2.1 tại Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT.

- Chương trình này cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Người lao động hoặc cán bộ quản lý doanh nghiệp được cấp tài khoản để tham gia học tập tại hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc di động.

- Nội dung đào tạo và cách tổ chức quy định tại Mục 5, 6 Phụ lục 1 và Phụ lục 2.2 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT.

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thời lượng tổ chức một khoá học là từ 2 đến 14 ngày (có thể không liên tục), trong đó bao gồm 30% thời gian hướng dẫn học viên nghiên cứu các tình huống, học tập kinh nghiệm tại doanh nghiệp, mô hình hỗ trợ doanh nghiệp điển hình. Số học viên tối hiểu cho mỗi lớp là 20 người.

- Nội dung các khoá học được quy định tại Mục 7 Phụ lục 1 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT.

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 12/5/2019.

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Tài Giỏi

 

145