Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Minh Hiếu
09:10 11/01/22

Theo Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

>> Cách tính lương Gross sang lương Net

>> 02 trường hợp lao động nữ nhận thêm tiền khi nuôi con nhỏ

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

I. TỈNH BẮC CẠN

II. TỈNH BÌNH PHƯỚC

III. TỈNH BÌNH THUẬN

IV. TỈNH CAO BẰNG

IV. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V. TỈNH ĐẮK LĂK

VI. TỈNH ĐẮK NÔNG

VII. TỈNH ĐIỆN BIÊN

VIII. TỈNH GIA LAI

XI. TỈNH HÀ GIANG

X. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

XI. TỈNH KHÁNH HÒA

XII. TỈNH KIÊN GIANG

XII. TỈNH KON TUM