Các hỏi đáp thường gặp về Thuế - Kế toán (Phần 1)

08:24 22/04/19

Sau đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin trân trọng gửi đến quý thành viên tổng hợp những vướng mắc thường gặp trong lĩnh vực Thuế - Kế toán:

1. Ngày trên hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau có được cơ quan thuế chấp nhận không?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

Về nguyên tắc tại thời điểm lập hóa đơn điện tử bên bán phải thiết lập đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Trường hợp Công ty nhận hóa đơn đầu vào có ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn khác nhau nhưng có đầy đủ các hồ sơ để chứng minh về việc mua hàng hóa, dịch vụ và thời điểm bàn giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì các hóa đơn này là căn cứ để kê khai thuế.

2. Có bắt buộc phải thể hiện ngày phát hành hóa đơn trên phần chữ ký của người bán hay không?

Căn cứ Điều 6 của Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).”

Như vậy, tiêu thức ngày lập hóa đơn điện tử là chỉ tiêu bắt buộc phải có.

3. Công ty em đang trả tiền thuê nhà cho 2 lao động nước ngoài. Bây giờ bên em muốn đưa khoản chi phí này vào chi phí hợp lý được trừ thì cần phải có đầy đủ yêu cầu gì về chứng từ?

Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, muốn đưa chi phí này vào chi phí được trừ, công ty cần:

– Có hợp đồng lao động với người lao động đó ghi rõ về khoản trả tiền thay này.

– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật:

+ Hợp đồng thuê nhà giữa công ty và chủ nhà.

+ Chứng từ trả tiền thuê nhà.

+ Chứng từ nộp thuế thay cho chủ nhà (nếu trong hợp đồng thuê nhà quy định công ty đóng thuế thay cho chủ nhà).

Xem chi tiết tại công việc: Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) trong Công ty.

4. Cho tôi hỏi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những gì?

Hoàn thuế được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Tham khảo công việc: Hoàn thuế thu nhập cá nhân.

5. Công ty tôi chuyển dự định địa điểm kinh doanh từ Đồng Nai lên Tp. Hồ Chí Minh đầu năm 2018, như vậy trong năm 2017 công ty tôi phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ tiết a1, Điểm a, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Vậy nên, nếu doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở thì sẽ quyết toán thuế ở nơi có trụ sở chính hiện tại và thực hiện quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường.

Tham khảo chi tiết tại: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

Còn tiếp..

Quý thành viên hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức: 

  

Kiều Nga

2,676