Các công việc cần làm khi thành lập chi nhánh với cơ quan thuế

08:56 26/01/18

Cũng như doanh nghiệp, pháp luật cũng quy định cụ thể các công việc cần phải thực hiện khi thành lập chi nhánh. Sau đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP tổng hợp lại các công việc pháp lý dành cho chi nhánh mới thành lập khi làm thủ tục với cơ quan thuế:

1. Khai, nộp lệ phí môn bài:

Chi nhánh có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh.

Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp thì chi nhánh sẽ tự thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của chi nhánh gồm:

- Tờ khai lệ phí môn bài;

- Giấy ủy thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật để thực hiện công việc.

Mức thu lệ phí môn bài mà chi nhánh phải nộp là 1.000.000 đồng / năm.

Ngày chậm nhất mà chi nhánh phải nộp mức lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu chi nhánh thành lập trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm, nếu thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm.

Tham khảo công việc:

Khai, nộp lệ phí môn bài

2. Thông báo về việc đặt in, tự in hoặc sử dụng hóa đơn từ cơ quan thuế:

Chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh độc lập và chi nhánh phụ thuộc) đều được tự đặt in hóa đơn để sử dụng, hoặc sử dụng chung hóa đơn với doanh nghiệp.

Mẫu hóa đơn ở chi nhánh có thể giống hoặc khác với mẫu hóa đơn của trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn với doanh nghiệp thì cần lưu ý:

- Tên doanh nghiệp phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn;

- Chi nhánh đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ chi nhánh của đơn vị bán hàng" để sử dụng.

Chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn, chi nhánh phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp nhưng kê khai thuế GTGT riêng thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Còn nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho chi nhánh thì chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn nữa.

Tham khảo chi tiết tại công việc:

- “Đặt in hóa đơn”.

- “Tự in hóa đơn”.

- “Thông báo phát hành hóa đơn”.

Ngoài ra, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì chi nhánh cần liên hệ với Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam để tiến hành mở tài khoản thanh toán cho mình.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng, chi nhánh phải thực hiện thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, chứ không phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nữa.

Tham khảo công việc:

- “Mở tài khoản ngân hàng

Hồng Phương

4,228