Hệ thống công việc pháp lý và biểu mẫu được cập nhật liên tục
Nhập từ khóa và tùy chọn tìm kiếm để tra cứu công việc pháp lý, biểu mẫu và hỏi đáp pháp lý
  • Khái quát về Thuế nhà thầu
  • Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
  • Đăng ký hoạt động chi nhánh
  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ...
  • Thông báo mẫu dấu của chi nhánh
  • Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh; trừ trường hợp Điều ...
Thành viên