Hệ thống công việc pháp lý và biểu mẫu được cập nhật liên tục
Nhập từ khóa và tùy chọn tìm kiếm để tra cứu công việc pháp lý, biểu mẫu và hỏi đáp pháp lý
  • Khái quát về Thuế nhà thầu
  • Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
  • Đăng ký hoạt động chi nhánh
  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ...
  • Đề nghị cấp giấy phép lao động
  • Người lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) vào làm việc tại Việt Nam thì phải có giấy phép lao động; trừ các trường ...
Thành viên