TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công việc pháp lý khi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi vốn điều lệ
 • Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
 • Thông báo mẫu con dấu
 • Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty; trừ trường hợp Điều ...
 • Thông báo mẫu con dấu
 • Sau khi có mẫu con dấu, công ty phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trước khi sử dụng hay khi có ...

Công việc pháp lý trong quá trình hoạt động

 • Mức lương tối thiểu theo vùng
 • Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương; đây cũng là mức lương là cơ ...
 • Trích nộp kinh phí công đoàn
 • Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn. Đây là nghĩa ...
 • Giá tính thuế giá trị gia tăng
 • Các doanh nghiệp cần phải xác định đúng giá tính thuế giá trị gia tăng để thực hiện kê khai và quyết toán thuế theo quy định.
 • Đăng ký thuế lần đầu
 • Sau khi đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã thông báo sử dụng mẫu con dấu, thì doanh nghiệp vẫn phải liên hệ với cơ quan ...

Công việc pháp lý dành cho quản trị, điều hành

 • Lập Sổ đăng ký cổ đông
 • Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định / Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 • Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông ...
Thành viên
Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh