TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Công việc pháp lý khi đăng ký kinh doanh

 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh
 • Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi ...
 • Chấm dứt hoạt động VPĐD
 • Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh ...
 • Đăng ký hoạt động VPĐD
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, ...

Công việc pháp lý trong quá trình hoạt động

 • Trở thành Công ty đại chúng
 • Công ty cổ phần nếu thuộc một trong ba loại hình sau thì trở thành Công ty đại chúng:Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công ...
 • Đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự ...
 • Đăng ký tên miền Việt Nam
 • Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố

Công việc pháp lý dành cho quản trị, điều hành

 • Lập Sổ đăng ký cổ đông
 • Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Lập Sổ đăng ký thành viên
 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ ...
Thành viên
Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh